觉悟之路 上座部佛教 Theravada Buddhism

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 859|回复: 6

《优陀那》的结集_无着比丘

[复制链接]

111

主题

1346

帖子

1346

积分

中级会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1346
发表于 2017-4-24 12:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
The Development of the Udāna Collection
《优陀那》的结集
Bhikkhu Anālayo 无着比丘
Centre for Buddhist Studies 佛学研究中心
University of Hamburg 德国汉堡大学

本文发表于(2008年 8月)台北县中和市放生寺与嘉义县南华大学联合主办的《第二届巴利学与佛教学术研讨会》。
另一篇涵盖本文而内容更为详尽的论文〈《优陀那》的结集的演变 The Development of the Udāna Collection〉,发表于日本著名期刊《佛教研究 Bukkyo Kenkyu》vol 37, 2009, page 39-72


摘要:
本文的意旨为追溯《优陀那》结集的发展。首先,藉助其它对应经典检视巴利《优陀那》(1),其次,考虑主题是否连续(2),接着探讨是否有「递联方式」存在(3),最后检讨巴利《优陀那》的经文次序(4)。
一、《优陀那》与其对应经典
巴利经典中的《优陀那》共计有八品,每品有十部经,结集了一系列佛陀所说的「优陀那颂」。巴利《优陀那》的基本形式为对每一首「优陀那颂」都有长行描述此颂的故事背景。
巴利《优陀那》的对应经典有梵文的Udānavarga (《优陀那品》),共有三十三品,一千多首「优陀那颂」。[1] 不像巴利《优陀那》,梵文Udānavarga (《优陀那品》)没有长行经文来介绍或评论「优陀那颂」。Vidyaprabhākara 约在九世纪翻译的藏文《优陀那》也是如此。[2]相当的汉译则有两部,一是十世纪末的天息灾翻译的《法集要颂经》,只有「优陀那颂」;另一部则是竺佛念于四世纪翻译的《出曜经》,为带有长行叙述与「优陀那颂」。[3]比较《出曜经》与巴利《优陀那》之后,发现对应的偈颂通常附带着差异相当大的长行经文。也就是说,除了少数例外,巴利《优陀那》描述的偈颂故事背景通常与汉译《出曜经》的描述不同。
虽然两个版本有相当多的对应偈颂,大部分巴利《优陀那》的长行叙述却未在汉译对应经文出现;这样的事实给人印象,《优陀那》的结集也许原先仅有偈颂,巴、汉两个版本的长行是后加的。事实上,为数不少的学者有这样的结论,他们也指出在巴利《优陀那》有偈颂与长行不一致的例子,显示有时在附加长行部分时,实际上并未完全理解偈颂的意涵。[4]在下文,将进一步检验《优陀那》的不同层面,以确认这样的结论有多扎实。

二、《优陀那》的「主题」
在详细检视巴利《优陀那》的八十部经典之后,显示同一品的数首「优陀那颂」与一个共同的「主题」互相关联。在第一品,「婆罗门 Brahmin」是各首「优陀那颂」的同一「主题」,[5] 如同下文所显示的,同一品各首偈颂此主题字出现的位置。
巴利《优陀那》的第一首偈颂(以下所引「优陀那颂」均指 PTS 版):
Yadā have pātubhavanti dhammā
ātāpino jhāyato brāhmaṇassa,
ath'assa kaṅkhā vapayanti sabbā,
yato pajānāti sahetudhamman 'ti.
此处的「主题字」是「婆罗门 brāhmaṇa」,位于此颂的第二行(1.1b),这也就是本品其它九部经都出现的「主题字」。
1.1b brāhmaṇassa
1.2b brāhmaṇassa
1.3b brāhmaṇassa
1.4a, 1.4d brahmano
1.5d brāhmaṇā
1.6d brāhmaṇaṃ
1.7b brāhmaṇo
1.8d brāhmaṇaṃ
1.9 d brāhmaṇo
1.10h brāhmaṇo

第二品的「主题字」是 「sukha乐、幸福」:
2.1a sukho, 2.1c sukhaṃ, 2.1e sukhā, 2.1h sukhaṃ
2.2a -sukhaṃ, 2.2b sukhaṃ, 2.2c –sukhass'
2.3a sukha-,[6] 2.3c sukham, 2.3d sukhaṃ, 2.3e sukha-, 2.3g sukham, 2.3h sukhaṃ
2.4a sukha-
2.5a sukhaṃ
2.6a sukhino
2.8c sukhassa
2.9b sukhaṃ
2.10c sukhiṃ

第三品的「主题字」是「bhikkhu比丘」
3.1a bhikkhuno
3.2d bhikkhu
3.3c bhikkhu
3.4c bhikkhu
3.5c bhikkhu
3.6d bhikkhu
3.7a bhikkhuno
3.8a bhikkhuno
3.9d bhikkhu
3.10g bhikkhuno

第四品的「主题字」是「citta心」:
4.1d -citto
4.2e -cittassa
4.3c cittaṃ
4.4a cittaṃ, 4.4e cittaṃ
4.5c cittaṃ cittena
4.6e -citte
4.7a- cetaso
4.8d -citto
4.9f -cittassa
4.10a -cittassa

第五品的「主题字」是「pāpa恶」:
5.3d pāpāni
5.4c pāpakaṃ, 5.4e pāpakaṃ
5.6c pāpe, 5.6d pāpe
5.8b pāpena, 5.8c pāpaṃ pāpena, 5.8d pāpam

第六品的「主题字」是「见 diṭṭhi或 dassana」:
6.4d -dassino
6.6c diṭṭhisu
6.8 diṭṭhī
6.9d diṭṭhe
6.10 -diṭṭhī

虽然各首偈颂的用字不同,第七品的「主题字」是「水」或与水有关的字:
7.1c oghaṃ
7.2b saritā, sandati
7.3d oghaṃ
7.4d macchā
7.5d -sotaṃ
7.9a udapānena, 7.9b āpā

虽然各首偈颂的用字各有不同,第八品的大部分偈颂提到究竟解脱或已经解脱的人:
8.1 anto dukkhassa
8.2c paṭividdhā taṇhā
8.3a ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asaṅkhataṃ
8.4 anto dukkhassa
8.5d parinibbuto
8.6a taranti, 8.6d tiṇṇā
8.7b vedagū
8.8d vītasikā, 8.8g asokaṃ virajaṃ
8.9a nirodhi, 8.9d attham agama
8.10e sammāvimuttānaṃ

如同以上显示的,前四品的「主题字」,婆罗门、乐、比丘、心,几乎在同一品的各首「优陀那颂」出现,当作共同的主题。不过,在后四品「主题字」就没有如此显著。在第五、六品,仍然可以确认「主题字」为「恶pāpa」与「见diṭ­ṭhi/dassana」,比起前面的各品,「主题字」更不显著。最后两品的则藉由不同的字来达成某种程度的共同「主题」。
值得注意的是,巴利《优陀那》各品的标题并非取自「主题字」,而是通常来自各品的第一经。如此,第一品为「菩提品Bodhi-vagga」,接着为「目真邻陀品Mucalinda-vagga」,以第一经出现的龙王名字为品名,其次为「难陀品Nanda-vagga」与「弥酰品Meghiya-vagga」,都以各自第一部经的比丘主角为名。
前四品的「优陀那颂」,大部分出现在对应的梵文《优陀那品Udānavarga》的「婆罗门品Brāhmaṇa-varga」(第33品)、「乐品Sukha-varga」(第30品)、「比丘品Bhikṣu-varga」(第32品)与「心品Citta-varga」(第31品)。[7] 也就是说,虽然巴利《优陀那》前四品的标题并未标示出各首「优陀那颂」的「主题字」,梵文版则清楚地在各品的标题显示本品各「优陀那颂」的「主题字」。似乎在巴利《优陀那》作最终定型时,由于长行的出现,使得各「优陀那颂」的「主题字」退到仅成为背景的程度,以至于未成为各品的标题。不过,在梵文版因为未带有长行叙述,联结同一品各经的「主题字」自然地成为显著的特性,也成为各品的标题。

三、《优陀那》的「递联方式」
在同一品的各部经,除了因「主题字」而相关以外,数部经也以「递联 concatenation」的方式彼此关联。「递联 concatenation」的方式包含重复前一经文的同一个字,或很相近的字,来达成记忆适当经文次序的功能。[8]
例如,第一品第五经的「优陀那颂」为:
Bāhitvā pāpake dhamme,
ye caranti sadā satā,
khīṇasaṃyojanā buddhā,
te ve lokasmiṃ brāhmaṇā'ti.
第一行的「法dhamme」呼应第四经第三行的dhammena so brahmavādaṃ vadeyya (1.4c)。
第三行的「khīṇasaṃyojanā (1.5c)」与第六经第三行的khīṇāsavaṃ vantadosaṃ, (1.6c)共享 khīṇa。
巴利《优陀那》各品「递联 concatenation」的方式,在前面几品会比后面几品来得显著。
巴利《优陀那》第一品各经的「递联 concatenation」:
1.1a yadā have pātubhavanti dhammā → yadā have pātubhavanti dhammā 1.2a
1.1b ātāpino jhāyato → ātāpino jhāyato 1.2b
1.1c athassa kaṅkhā vapayanti sabbā → athassa kaṅkhā vapayanti sabbā 1.2 c
1.2a yadā have pātubhavanti dhammā → yadā have pātubhavanti dhammā 1.3a
1.2b ātāpino jhāyato → ātāpino jhāyato 1.3b
1.4d dhammena → dhamme 1.5a
1.5c khīṇa- → khīn- 1.6c
1.6.a anañña → sakesu 1.7a
1.9a udakena → āpo 1.10a
第二品:
2.1e-f kāmānaṃ → kāma- 2.2a
2.2a kāma- → -kāmāni 2.3a+e
2.5c sakiñcanaṃ passa vihaññamānaṃ → sakiñcanaṃ passa vihaññamānaṃ 2.6c
2.5d jano janamhi paṭibandha- → jano janamhi paṭibandha- 2.6d
2.7a piyarūpa-, 2.7f piyarūpaṃ → piyarūpena 2.8b
第三品:
3.2b kāmakaṇṭako → kāmakaṇṭako 3.3a
3.2d sukhadukkhesu na vedhati sa → sukhadukkhesu na vedhati sa 3.3d
3.2c mohakkhayaṃ → mohakkhayā 3.4c
3.3c pabbato → pabbato 3.4d
3.4b suppatiṭṭhito → upaṭṭhitā 3.5a
3.7a piṇḍapātikassa → piṇḍapātikassa 3.8a
3.7b attabharassa anaññaposino → attabharassa anaññaposino 3.8b
3.7c devā pihayanti tādino → devā pihayanti tādino 3.8c
3.6b amamo nirāso → amamo nirāso 3.9c
第四品:
4.2b micchā- → micchā- 4.3c
4.3b verī ... verinaṃ → kopa- ... kuppati 4.4d
4.7c sokā → soka- 4.9d
4.7d upasantassa → santacittassa 4.9f
4.9f santacittassa → upasanta santacittassa 4.10a
4.9g vikkhīṇo jātisaṃsāro → vikkhīṇo jātisaṃsāro 4.10c
第六品:
6.4a imesu kira sajjanti → imesu kira sajjanti 6.5a
6.4b eke samaṇabrāhmaṇā → eke samaṇabrāhmaṇā 6.5b
第七品:
7.6c dhīraṃ → muniṃ 7.7c
7.6e devā → sadevako 7.7d
如此,从「递联 concatenation」的观点看来,同样的方式与「主题字」的使用模式一样,前四品经显示了明显的「递联 concatenation」方式,而后四品则极少显示。也就是说,前四品的「优陀那颂」为紧密地互相关联,后四经则否。以这样的「递联 concatenation」方式来达成记忆适当次序的功能,只能在各首「优陀那颂」彼此紧接在一起时才能发挥功能。也就是说,「递联 concatenation」方式只有在「优陀那颂」被单独记忆而没有附加长行时,才能发挥功能。如此,对前四品而言,「递联 concatenation」方式的成立更支持前面所作的结论:「在早期,《优陀那》只有「优陀那颂」,目前所存在的长行经文是在稍晚的时期才附加上去」。不过,后四品并不适用同样的结论,因为第五品与第八品并未显示「递联 concatenation」的现象,而第六品与第七品仅有一个例子显示「递联 concatenation」的现象。

四、《优陀那》的经典次第
在前四品,同一品中的「主题字」与偈颂之间的「递联 concatenation」方式扮演了决定各经次序的重要角色。我们可以在第一品的前三经见到这样的例子,这一品叙述佛陀成等正觉后发生的事件。与第二品的第一经比较,经中叙述龙王目真邻陀为刚成等正觉的佛陀遮雨。在巴利律典《毘奈耶》这四经是依次连接在一起的(Vin I 3),而在《优陀那》则第四经与前三经相隔一段距离。原因可能是因为与龙王目真邻陀相关的「优陀那颂」未含有「婆罗门 brāhmaṇa」这「主题字」,而无法编在第一品。如此可见,偈颂之间的关联在安排精文篇章位置时,比长行经文的相关性来得重要。
在第二品,龙王目真邻陀的故事之后是两部与此「优陀那颂」有关的经文,三者以「贪欲kāma」用「递联 concatenation」的方式衔接。而相对于此三经的长行部分,彼此似乎与佛陀成等正觉后的事迹无共同关联,因为经文谈到比丘作世俗的谈论与叙述一些年轻人虐待一条蛇的经过。
就巴利《优陀那》前四品而言,来自「优陀那颂」的影响决定经文次序的印象,进一步受到这样的现象的支持:相同长行主题的经文通常被分散开来。例如,第一品第六经与第三品第七经同样提到大迦叶乞食的经过,在现存《优陀那》编辑时,如果长行的内容作为编排的主要考虑的话,这两部经会被编成衔接在一起。同样地,第二品第二经与第三品第八经提到多位比丘作一些世俗琐碎的谈论,第二品第三经与第五品第四经谈到伤害动物的孩童,第二品第四经、第四品第八经与第六品第十经同样叙述外道的功德少于世尊与其比丘,第四品第七经第一品第六经与第十经同样提到舍利弗禅坐。从口诵传承的观点来看,如果在《优陀那》作最后编辑时长行是一个主要因素的话,将这类经编在一起会来得更容易记诵。
相对地,以巴利《优陀那》后四品而言,有相似的长行内容的经文则倾向于编排在一起。如此,第六品的第四、第五、第六经几乎拥有相同的长行经文。第七品的前两经叙述舍利弗教导一位比丘,第三、第四经则以相同的长行叙述舍卫城人民耽于欲乐。第八品前四经的长行一样而最后两经的叙述部分则完全相同。
如此,巴利《优陀那》前四品有一显著的「主题」衔接各部经,而且「递联」方式经常出现,有类似长行的经文倾向于出现在不同章节;就巴利《优陀那》后四品而言,共有的「主题」较不显著,很少有「递联」方式的经文,有类似长行的经文倾向于被编排在一起。
这些论证,建议了《优陀那》的逐渐发展方式,在前四品最初的结集仅有「优陀那颂」,而后四品似乎在结集时就已经有伴随着长行的叙述部分。
如此,《优陀那》的结构好像是显现仅有原始数据(「优陀那颂」)被传诵的最初阶段,在稍后的时刻长行被加进来与偈颂一起传诵。《优陀那》后四品的结构似乎发生在比此更晚的时刻,偈颂与长行成为一个单元,两者一起被传诵。
作为结论,虽然巴利《优陀那》的先前学术研究认为「它的原形为偈颂」是正确的,整个《优陀那》的形成过程是相当复杂的,而不能简单地认为所有的偈颂都早于它的长行部分。一般而言,这样的结论也适用于早期佛教的口诵传承;对「偈颂与长行文体的经文」或「巴利尼柯耶与汉译阿含」的谁先谁后,就不同版本的对应经典作进一步的研究后,显示出来的复杂度反驳这类简单的评断。
________________________________________
[1] Bernhard 1965, 编辑。可参考 Schmithausen 1970: 47-124。早期出版的《优陀那》残片有 Pischel 1908; de la Vallee Poussin 1912 (也可参考 Lévi 1912 的详细研究); Chakravarti 1930; Pauly 1960: 213-258 与 1961: 333-410. Bernard的版本有 Nakatani 1987 的新版本。
[2] 分别为 Beckh 1911 and Zongtse 1990所编辑。不过,长行部分可以在Prajñāvarman的藏文 《优陀那》注释找到,藏文数据可以阅读 Balk 1984。
[3] 除了上述所列的版本之外,有几首「优陀那颂」保存在吐火罗残卷,请参考 Lévi 1933: 41-56, Sieg 1931, Thomas 1971 与 Thomas 1979;以及回鹘文残卷,请参考 Gabain 1954: 23-24 与 38-44。一部分《优陀那》的注释(Udānālaṃkāra) 也保存在吐火罗文,请参考 Lévi 1933: 72-77 与 Sieg 1933.
[4] 有相当数量的学者基于《优陀那》的内涵表达这样的见解,他们认为「优陀那颂」本身代表经典结集的早期样貌,而长行部分是以批注的形式在稍后附加上去的。可参考 Abeynayake 1984: 66; Ireland 1990: 7; Nakamura 1999: 43; Norman 1983: 61; Pande 1957: 72; Seidenstücker 1913: 87, von Hinüber 1997: 46; Winternitz 1968: 67; Woodword 1935: V。 Seidenstücker 1920: XVI 指出第一品结束前的一个值得注意的附注,写着「此『优陀那颂』译为世尊所 说,如是我闻, ayam pi udāno vutto bhagavatā, iti me sutaṃ」依据以上所引,这个附注并未出现在《优陀那》的其它处;这样的附注可能是来自「优陀那颂」被单独背诵的残留记号,用来标记个别的「优陀那颂」。
[5] Seidenstücker 1913: 93 已经指出前四品有同一「主题」贯穿的现象。
[6] PTS 版本未出现第一项,很可能是印刷失误。
[7] 梵文「婆罗门品Brāhmaṇa-varga」的巴利对应「优陀那颂」为 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9。 梵文「乐品 Sukha-varga 」的巴利对应「优陀那颂」为2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.9; 2.10. 「比丘品Bhikṣu-varga」的巴利对应「优陀那颂」为 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10. 「心品 Citta-varga」的巴利对应「优陀那颂」为 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.
[8] 有关 pātimokkha 的「递联」,请参考 von Hinüber 1997: 12。

34

主题

2183

帖子

2183

积分

高级会员

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
2183
发表于 2017-4-24 20:21:58 | 显示全部楼层
感谢善士法布施。萨度萨度

3

主题

14

帖子

14

积分

注册会员

Rank: 6Rank: 6

积分
14
发表于 2017-4-24 21:10:21 | 显示全部楼层
Sādhu! Sādhu! Sādhu!

36

主题

247

帖子

247

积分

晋级会员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
247
发表于 2017-4-28 23:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
法布施?真是见了鬼了!无着是一个见失坏戒失坏者,专以解构佛法为能事。

40

主题

1831

帖子

1831

积分

高级会员

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
1831
QQ
发表于 2017-4-29 14:40:30 | 显示全部楼层
象胥 发表于 2017-4-28 23:52
法布施?真是见了鬼了!无着是一个见失坏戒失坏者,专以解构佛法为能事。 ...

哦,这样啊,可能大家对此鲜有所闻,不知其详

18

主题

626

帖子

626

积分

中级会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
626
发表于 2017-4-29 14:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
我是完全看懂,有人能把上面除了中文以外的字母翻译出来吗?

18

主题

626

帖子

626

积分

中级会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
626
发表于 2017-4-29 14:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
来个专业部队,请求讲解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|觉悟之路 ( 粤ICP备13026064号 )   粤公网安备 44060802000093号

GMT+8, 2020-10-29 06:25 , Processed in 0.067110 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表